Dorpsbelang Fochteloo Template gwvi vs01


Dorpsbelang.Bestuur Dorpsbelang Fochteloo

Bestuur Dorpsbelang:

Het bestuur van Dorpsbelang Fochteloo vergadert 11 tot 12 keer per jaar.
Heeft u vragen of opmerkingen maak gebruik van het contactformulier.
Ook kunt u ons persoonlijk of telefonisch benaderen.
Verder op deze pagina een lijst van de bestuursleden met adresgegevens en telefoon no.

Lid worden van Dorpsbelang Fochteloo.

Het lidmaatschap van Dorpsbelang Fochteloo is persoonsgebonden.
Het lidmaatschap bedraagt 7,50 Euro per jaar.
Aanmelden als nieuw lid kunt u doen via dit formulier.


Naar begin


Bestuursleden en hun functies van Dorpsbelang Fochteloo

Voorzitter:

Contactpersoon Dorpshuis Et legien.
Voorzitter glasvezelcommissie
Maarten Jeronimus
Zuideinde 49
8428 HD Fochteloo
Tel. 0516-588403
e-mail: dorpsbelang@fochteloo.nl

Penningmeester:

Arnold Kok (ad interim)
Zuideinde 64
8428 HG, Fochteloo
Tel. 0516-588341
e-mail: dorpsbelang@fochteloo.nl

Bestuurslid en contactpersoon voor Dorpsbelang bij de
Gemeente Ooststellingwerf, Openbare werken,
Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer.

Roelof Pronk
West 3b
8428 HK Fochteloo
Tel. 0516-588305
e-mail: dorpsbelang@fochteloo.nl

Bestuurslid

Joke de Vries Wiersma
Zuideinde 51
8428HD Fochteloo
Tel. 0516-588377
e-mail: dorpsbelang@fochteloo.nl

Bestuurslid

Henk Wieland
Zuideinde 17
8428HC Fochteloo
Tel. 0516-515259
e-mail: dorpsbelang@fochteloo.nl

Bestuur is ook bereikbaar via het contactformulier.
Naar begin

Lidmaatschap Dorpsbelang Fochteloo en ontvangen van de Fodovoni.

Soms is er een hardnekkig misverstand.

Het blijkt dat er verwarring is over de vraag wanneer ben je lid van Dorpsbelang Fochteloo. Eigenlijk heel eenvoudig, je geeft je op bij het bestuur van DBF en betaalt keurig je contributie.

Maar ik ontvang de Fodovoni, ben ik dan geen lid van dorpsbelang? Nee dan ben je niet automatisch lid van dorpsbelang.

De Fodovoni is een eigen uitgave van Fc Fochteloo en staat los van Dorpsbelang Fochteloo. Het blad wordt bezorgd bij leden en donateurs van de voetbalclub. Wil je ook de Fodovoni in de bus geef je dan op als lid of donateur van Fc Fochteloo bij de ledenadministratie. Tel. 06-57546803.

Dorpsbelang Fochteloo geeft wel een behoorlijk subsidiebedrag aan Fc Fochteloo omdat het behalve clubblad ook de rol van dorpsnieuws vervult.


Naar begin

AVG beleid Dorpsbelang Fochteloo

Privacybeleid in het kader van AVG van de Vereniging Dorpsbelang (DBF) Fochteloo.

(AVG = Algemene Verordening Gegevensbescherming, een Europese maatregel)

Vereniging Dorpsbelang Fochteloo legt de volgende gegevens, in het kader van de AVG per 25 mei 2018, vast van haar leden: 
Naam – volledig Adres – Telefoonnummer – e-mailadres.

De gegevens worden door de leden zelf doorgegeven.

De reden hiervan is om de leden van nieuws te voorzien en op de hoogte te stellen van activiteiten , informatie en voor het innen van de contributie. (Bij invoering incasso dan ook de IBAN-gegevens). Deze gegevens zijn bij de secretaris en de penningmeester bekend.

       

De gegevens worden namens de secretaris en de penningmeester op de PC van de vereniging bewaard. De PC is voorzien van een wachtwoord en een virusscanner. Van tijd tot tijd wordt er een back-up gemaakt en de back-up wordt elders veilig bewaard. Daarnaast wordt een back-up bewaard op een beveiligde externe cloud.

Namens de secretaris worden de persoonsgegevens verwerkt en niemand heeft verder toegang tot de persoonsgegevens.

De Vereniging Dorpsbelang Fochteloo verwerkt niet en slaat geen bijzondere gegevens op zoals geboortedatum, over de gezondheid, politieke opvatting , geaardheid, etnische afkomst of strafrechtelijk verleden, enz..

Als leden hun eigen persoonsgegevens willen inzien, kan dat via de secretaris schriftelijk worden aangevraagd. Daarvoor is een standaard formulier op de website te vinden. Alle leden worden geïnformeerd met dit protocol, waarin staat  welke persoonlijke gegevens zijn vastgelegd en met welk doel. Hierin wordt ook een stilzwijgende instemming gevraagd voor het gebruik van beeldmateriaal op o.a. multimedia ten behoeve van promotie van DBF. Het aanstellen van een functionaris voor de gegevensbescherming is voor onze vereniging niet nodig.

Alleen de secretaris en de penningmeester beschikken over de gegevens. Als leden hun lidmaatschap opzeggen, worden de gegevens verwijderd. Elk lid heeft het recht te verzoeken de persoonlijke gegevens eerder te verwijderen (recht op vergetelheid), maar dat betekent dan ook het einde van het lidmaatschap van DBF.

Omgekeerd betekent het aangaan van een lidmaatschap van DBF automatisch, dat er wordt ingestemd met het opnemen van bovenstaande minimale noodzakelijke gegevens ten behoeve van het functioneren van de vereniging. · Binnen 72 uur zal een datalek worden gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

 

Wie bezwaar wil maken tegen deze privacyregeling in het kader van de AVG, voor wat betreft de persoonlijke gegevens, dient dit schriftelijk in bij de secretaris intern van DBF. (formulier als pdf in te zien op deze site en op te slaan of uit te printen.)

 

te Fochteloo, 25 mei 2018,
Maarten Jeronimus, voorzitter/secr. intern.
Naar begin

AVG formulier geen bezwaar

Verklaring inzake de Algemene Verordening Gegevensbescherming voor

“De Vereniging Dorpsbelang Fochteloo”.

Ondergetekende:

...............................................................................................(naam)

gaat er mee akkoord dat het secretariaat van de DBF gebruik maakt, in een niet openbaar, beveiligd datasysteem, van de volgende persoonlijke gegevens:

Naam (voornaam en achternaam)
Adres
Telefoonnummer
e-mailadres

en gaat er tevens mee akkoord dat de penningmeester, voor betaling van de contributie, ook mijn persoonlijke gegevens gebruikt.

Bovendien heeft ondergetekende geen bezwaar tegen gebruikmaking van beeldmateriaal waarop betrokkene is afgebeeld, ten behoeve voor de multimedia en/of het promotiemateriaal van/voor de DBF.

Datum: …................................................

Ondertekening:


 • Bestand in pdf openen en uitprinten. • Naar begin

  AVG formulier wel bezwaar

  Verklaring inzake de Algemene Verordening Gegevensbescherming voor

  “De Vereniging Dorpsbelang Fochteloo”.

  Ondergetekende:

  ...............................................................................................(naam)

  gaat er NIET mee akkoord dat het secretariaat van de DBF gebruik maakt, in een niet openbaar, beveiligd datasysteem, van de volgende persoonlijke gegevens (doorstrepen welke moet worden verwijderd):

  Naam (voornaam en achternaam)
  Adres
  Telefoonnummer
  e-mailadres

  en gaat er tevens WEL/NIET mee akkoord dat de penningmeester, voor betaling van de contributie, ook mijn persoonlijke gegevens gebruikt. Bovendien heeft ondergetekende wel/geen bezwaar tegen gebruikmaking van beeldmateriaal waarop betrokkene is afgebeeld, ten behoeve voor de multimedia en/of het promotiemateriaal van/voor de DBF.
  [_] Betrokkene realiseert zich, dat hierdoor het lidmaatschap van DBF kan worden beëindigd door het bestuur (aanvinken).

  Datum: …................................................

  Ondertekening:


 • Bestand in pdf openen en printen. • Naar begin

  Dorpsgids Fochteloo

  Dorpsgids Fochteloo

  Dorpsbelang Fochteloo heeft in september 2017 een Dorpsgids uitgegeven. In deze gids wordt de geschiedenis van Fochteloo beschreven, tevens zijn er wandel en fietsroute's in opgenomen. Deze route's gaan langs de geschiedkundige bezienswaardigheden zoals beschreven in de dorpsgids.

  De auteurs hebben in samenwerking met een werkgroep een zeer lezenswaardig boekje samengesteld in handig A5 formaat. De kwaliteit van inhoud en drukwerk maken dit tot een echte musthave.

  De gids is verkrijgbaar bij Dorpsbelang Fochteloo en kost slechts 5,== euro.

  Dorpsgids Fochteloo is het cadeau idee voor verjaardag, sinterklaas en/of onder de kerstboom.

  Via het contactformulier op de website kunt u uw interesse in de gids aangeven, Dorpsbelang Fochteloo neemt contact met u op.

  Zijn er meerdere verkooppunten bekend worden deze op de website kenbaar gemaakt.

 • Contactformulier

 • Verslag voorjaars ledenvergadering Dorpsbelang Fochteloo
  Geplaatst op 01-04-2018.
  Tekst: Joke Wiersma/Maarten Jeronimus.
  Foto: Dorpsbelang Fochteloo.

  VERSLAG VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING DORPSBELANG FOCHTELOO OP DINSDAG 27 MAART 2018 IN DORPSHUIS ET LEGIEN FOCHTELOO.

  Maarten Jeronimus opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom, met name erelid Dhr. J Oosterkamp. Ook Jaap Meijer was aanwezig namens de Christen Unie.

  Mededelingen: afwezig met kennisgeving waren Terpstra, Feitsma, Koppe, van Borselen en het kascommissielid van Harten – Boswijk.

  Joke Wiersma doet ten eerste verslag van de bijeenkomst op 26 maart j.l. in het gemeentehuis i.v.m. de vernieuwde subsidieregeling: “Fonds Ooststellingwerf nieuwe stijl”. De subsidieregeling bestaat uit een jaarlijks bedrag van twee ton voor individuele- of groepsprojecten, ingedeeld in staffels van laag naar hoge projectbegrotingen. Daarnaast is er bijna een vijfde deel van het totale beschikbare kwartmiljoen uitgetrokken voor “dorp-overstijgende-projecten”.

  Er zijn vier OPO-regio’s (dorp-overstijgend-overleg) in Ooststellingwerf, waarvan Fochteloo er een van vormt met Appelscha, Appelscha-boven en Ravenswoud. En om te komen tot gezamenlijke projecten is er eerst degelijk overleg nodig. Dit laatste is daar op de 26e ook besproken en heeft veel vragen opgeleverd, omdat de meerderheid aangaf hiervoor meer tijd nodig te hebben voor Regio-overleg. En er moet een tijdpad gemaakt worden voor wanneer er evt. plannen klaar moeten zijn om ingediend te worden. Afspraak is, dat er op het volgende OPO overleg op 6 juni dit te bespreken en verdere afspraken te maken met de gemeente. Fochtelooërs worden op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen rondom het Fonds en zijn alvast uitgenodigd om met voorstellen te komen.

  Joke meldt ten tweede dat er een digitaal loket is geopend: www.verbeterdebuurt.nl website/ app waar melding gemaakt kan worden bij de gemeentelijke overheid als er bijvoorbeeld een lantarenpaal stuk is of als er ergens zwerfafval gestort ligt. Je kan ook op een kaart kijken of en waar er meldingen zijn en of deze is afgehandeld.

  De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

  a. Het verslag van de najaarsvergadering van 14 december 2017 wordt vastgesteld.

  b. Gerard van Ingen geeft een toelichting op het financieel jaarverslag. Het afgelopen jaar was een positief jaar met winst. Er is geïnvesteerd in de verwarming en lichtbuizen in de grote zaal. De nog te ontvangen subsidies in januari 2018 geven een iets vertekend beeld.

  c. Kascommissie: Philip Wijkamp en Margriet van Harten hebben, na een toelichting / aanpassing de boekhouding goedgekeurd. De vergadering heeft er geen vragen over.

  d. De voorzitter vraagt de vergadering de penningmeester(s) te ontlasten van hun hoofdelijke verantwoordelijkheid voor het gevoerde financiële beleid 2017. Daar wordt unaniem op ingestemd met applaus.

  e. Benoeming kascommissie: Kees Timmermans en Margriet van Harten vormen de kascommissie voor het boekjaar 2018. Als reservelid-kascommissie biedt Jan Smit zich aan.

  Jan vraagt, of niet ook het hele bestuur gedechargeerd moet worden. De voorzitter geeft als antwoord, dat dat hier niet aan de orde is. (Nota bene: bij het afleggen van het “jaarverslag” kan het volledige bestuur worden gedechargeerd voor haar gevoerde beleid. En dat vindt plaats in de najaarsvergadering).

  f . Het bestuur stelt voor de contributie 2019 ongewijzigd te laten. Aldus vastgesteld.

  1. De begroting 2018 is ongewijzigd gebleven ten opzichte van de voorlopige begroting die op de najaarsvergadering is gepresenteerd. Er waren daar geen vragen over. De begroting 2019 bijvoorbeeld, wordt in de najaarsvergadering 2018 besproken.

  2. Er is een bestuursvacature: er is ernstig behoefte aan een secretaris in het bestuur. Er meldt zich niemand hiervoor. Ook wordt door het bestuur gezocht naar een webmaster: wil iedereen meedenken wie daar voor een mogelijke kandidaat is?

  3. Rondvraag: Otto de Vent: Na een lang betoog over zwerfvuil, statiegeld en mentaliteit kwam het aan de hand van een voorbeeld (zwerfvuil m.n. bij het Mardykerbosje is een groot probleem) tot een voorstel om onder meer dáár een blijkvanger te plaatsen. Deze vraag neemt Roelof mee naar de Gemeente.

  4. Franke van Weperen: geeft aan dat als er op de tegels rondom het dorpshuis groene aanslag zit, deze erg glad worden. Dit levert val gevaar op, graag aandacht hiervoor. Evert noteert als voorzitter Beheercommissie Et Legien.

  5. Willen Goetssch: stelt voor ledverlichting in de lantarenpalen op de parkeerplaats (te) laten plaatsen. Discussie volgt over wie daar dan verantwoordelijk voor is, DB of de Gemeente.

  6. Wat gaat de ontsluiting kamp Oranje en Ybenheer het dorp kosten? Dit is nog niet duidelijk, Maarten Jeronimus komt hier nog op terug. Wel is duidelijk dat Natuurmonumenten het leeuwendeel voor haar rekening neemt.

  7. Jan Oosterkamp: snel rijden van automobilisten blijft een probleem. De door hem geschilderde bewegwijzering heeft onderhoud nodig. Bestuur neemt er notie van.

  8. Cor van Harten: er zijn op sommige plekken enorme en gevaarlijke berm beschadigingen, Roelof Pronk (omgevingszaken) neemt hierover contact op met de Gemeente.

  9. Bergsma: het is erg nat in de omgeving, is de waterstand hoog? Andere leden bevestigen dit. Bestuur zoekt contact met het Waterschap en of Natuurmonumenten.

  10. Grietje van Weperen: de bomen die vlak naast de weg staan groeien zo dat de onderstam/ wortels bijna door de weg komen, dit is al bij de Gemeente aangegeven maar er is nog geen actie gezien. Roelof Pronk neemt dit ook mee naar de Gemeente. Joke Wiersma merkt op dat dit nu ook via de app www.verbeterdebuurt.nl kan, je kan er dan ook een foto bijplaatsen.

  11. Maarten Jeronimus sluit de vergadering.

  Na afloop van de vergadering is er uitvoerig ingegaan op de onderwerpen Glasvezel en daarna Canon voor Fryske Doarpen en Stêden (2x Maarten Jeronimus).

  Er werd uitgebreid stil gestaan bij het project “ontsluiting van de kampen Oranje en Ybenheer”, als voortzetting van het thema “bevorderen van kwaliteitstoerisme in Fochteloo” (Kees Timmerman).


  Als sluitstuk werd het voorstel van de verkeersprojectgroep aan GS over de kruising Schottelenburgweg – Rijweg gepresenteerd aan de hand van een unieke, bewerkte luchtfoto (Henk Wieland).

  Onder het genot van een glas werd er nog geanimeerd (ook hierover) lang nagepraat.


  NAAR INDEX
  Notulen/verslag 14 december 2017 Ledenvergadering Dorpsbelang Fochteloo

  VERSLAG VAN DE NAJAARSVERGADERING DORPSBELANG FOCHTELOO OP DONDERDAG 14 DECEMBER 2017

  Rond 21.15 uur opent voorzitter Maarten Jeronimus de vergadering en heet iedereen van harte.welkom, in het bijzonder erelid J Oosterkamp

  Daarna volgt er een uitleg, van Mevr. M. Dunning en de heer H. Oosterhaven van Natuurmonumenten, omtrent het project : ontsluiting van de kampen Ybenheer en Oranje. Start Januari a.s., en de hoop is om op 5 mei 2019 de feestelijke opening te laten plaatsvinden.

  Vaststellen van de agenda: de stand van zaken glasvezel komt tijdens de rondvraag.

  De notulen van 30 maart worden vastgesteld.

  Maarten Jeronimus leest voor: het jaarverslag Dorpsbelang Fochteloo en jaarverslag Beheercommissie. Naar aanleiding daarvan zijn er geen vragen.

  Gerard van Ingen presenteert d.m.v. een PowerPoint-presentatie de voorlopige begroting 2018, op 6 januari tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst volgt wellicht de definitieve begroting.

  Plannen en activiteiten dialoog: ontsluiting van de kampen komt in de loop van volgend jaar duidelijkheid over. Ook staat er op 17 Februari een toneelavond gepland door toneelvereniging Appelscha. Maarten Jeronimus vraagt van iedereen uit de zaal hulp om met meer ideeën te komen voor activiteiten. Jannie Jansen geeft aan dat de taarten en stamppot buffet een leuke activiteit was, deze wordt gemist.

  Rondvraag:

  Pieter Jonker geeft aan dat Nobilis één van de plekken is waar op 26 Januari de start is van culturele hoofdstad door Johan Veenstra: kaarten zijn gratis via de website te bestellen. Op 26 mei is er een grote tentoonstelling van het werk van 10 kunstenaars. Programma volgt: wordt huis aan huis bezorgt. Iedereen is altijd welkom.

  Maarten vertelt dat er een plan is voor een canon voor ieder dorp in Ooststellingwerf.

  Franke van Weperen: buiten het dorpshuis is een tafel beschadigd, vraagt oplettend te zijn op vernielingen.

  Jan Oosterkamp: geeft aan dat de bewegwijzering van het Verlaat ontbreekt, Maarten geeft aan dat het de aandacht heeft van Dorpsbelang. Ook vraagt Jan of er in Fochteloo weer een toneelvereniging komt: helaas daar is geen animo voor.

  Joke Wiersma: AED en reanimatiecursus: opgave voor een beginnerscursus is nog mogelijk.

  Maarten Jeronimus geeft nog uitleg over de ontwikkelingen glasvezel en bedankt iedereen voor de aanwezigheid en sluit de vergadering.

  NAAR INDEX


  Notulen 30 maart 2017 Ledenvergadering Dorpsbelang Fochteloo

  Geplaatst 16-11-2017.

  Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 30 maart 2017.

  1. Maarten Jeronimus heet iedereen welkom. Met name erelid Jan Oosterkamp en opent de vergadering even na 20.00 uur.

  2. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

  3. a. Maarten geeft een toelichting op de stand van zaken glasvezel: De Fryske Mienslip op Glas als coöperatie doet samen met KabelNoord een gooi naar de opdracht (tender) van de Provincie. DFM voor grijs, KabelNoord voor wit.
  b. 500 jaar (Ooststellingwerf’s) Evenement Fochteloo: Op 2 September a.s. is een wandelen fietstocht gepland in en rondom Fochteloo, waarbij historische en interessante punten opgenomen worden. Gedeeltelijk met permanent geplaatste herkenningspunten. Hiervoor is door de gemeente subsidie verleend. Voor de organisatie zijn vrijwilligers nodig (door het dorp voor het dorp). De dag zelf is voor iedereen toegankelijk. Op 20 mei is er een Invictus-estafetteloop langs de dorpen. Bij beide festiviteiten wordt het dorphuis betrokken.
  c. Ook wordt gewerkt aan het plan om kamp Ybenheer (en Oranje?) te ontsluiten in samenwerking met natuurmonumenten en de gemeente. Op vraag van Hennie Duin: de Gemeente heeft een adviserende rol, zodat er wel vanuit de gemeente hiervoor subsidie wordt verleend.

  4. a. De notulen van de najaarsvergadering van 15 december 2016 worden zonder wijzigingen door de vergadering goedgekeurd en daarmee vastgesteld.
  b. Het financieel jaarverslag: Dorpsbelang is financieel gezond. Dorpsbelang dreigt op de exploitatie van Et Legien met verlies te gaan draaien. Op verzoek van Margriet van Harten worden de bedrijfskosten in de jaarrekening uitgelegd.
  c. Van de kascommissie komen bij monde van Cor van Harten: geen opmerkingen.
  d. Door de ledenvergadering worden de bestuursleden en in het bijzonder de penningmeesters decharge (decharge = kwijting of uitslaan van personen, dat is het ontlasten van personen van een bepaalde verantwoordelijkheid) op hun gevoerde beleid verleend.
  e. Nieuwe kascommissie: Philip Wijkamp en nieuw lid Margriet van Harten. Als reserve biedt Kees Timmerman zich aan.
  f. Het voorstel om de contributie onveranderd te laten, wordt door de hele vergadering aangenomen.

  5. De begroting is gebaseerd op die van 2016. De begroting voor 2017 levert geen vragen op.

  6. Vacatures bestuur Dorpsbelang: Roelof Pronk wordt voor een volgend termijn opnieuw herkozen. Op voorstel van het bestuur wordt kandidaat-lid Henk Wieland met luid applaus verkozen tot bestuurslid. Het bestuur bestaat daarmee nu uit vijf leden. Willem Goettsch treed binnenkort (zomer 2017) terug als lid van de beheercommissie: hij wordt door Maarten schier onmisbaar geacht maar bedankt hem voor de grote inzet voor het dorpshuis Et Legien de afgelopen jaren.

  7. Rondvraag: Tineke Van Belle: er is vanuit Haulerwijk weerstand tegen de rotonde bij de kruising Rijweg/Schottelenburgweg (hinder voor vrachtverkeer). Het verzoek aan het bestuur is om de Provincie (i.c. de Gedeputeerde) dringend te laten weten, dat voor vooral de schoolgaande kinderen uit Fochteloo het van groot belang is dat deze rotonde er wél komt.
  Jan Oosterkamp: De bankjes bij de driesprong in Fochteloo zijn erg groen: Gerard van Ingen geeft aan, dat er vorig jaar wel een inspectie is geweest maar er daarna door de Gemeente geen actie is ondernomen. Otto de Vent vraagt zich af of deze bankjes van Dorpsbelang zijn . Maarten oppert dit uit te zoeken, maar meent op voorhand dat die op de driesprong van de Gemeente zijn. Eventueel neemt Roelof Pronk opnieuw contact op met de Gemeente.
  Janny Jansen: is er al een opvolger voor Willem in de beheercommissie? Nee.
  Eddy Bergsma: op de bewegwijzering op de driesprong staat de school nog vermeld. Deze vervangen voor Nobilis? Goede suggestie.
  Meine Duin: Wat hebben de zonnepanelen opgebracht? Antwoord van Arnold Kok: We zijn nu 80% zelfvoorzienend.
  Jan Oosterkamp (erelid): vraagt zich af waarom op Fochteloo geen snelheidscontroles zijn. Roelof Pronk geeft aan, dat dit geen prioriteit heeft bij de politie. Wel komt de zogenaamde “smiley” langs de weg binnenkort. Deze registreert tevens de snelheid van passanten op elk tijdstip. Mocht deze een concentratie op enig tijdstip aangeven, dan kan er een snelheidscontrole komen.
  Deze Jan Oosterkamp geeft ook aan dat hij de bewegwijzeringpalen op advies van de huisarts niet meer kan gaan schilderen. Daarvoor wordt de Geitenmeijerij gevraagd. En Jan ook: aan de Verlaatzijde bij het Singelfietspad is geen wegwijzer!
  Maarten vraagt: wie wil helpen in de organisatie van 2 september? Philip Wijkamp en (naderhand) Tineke van Belle geven zich op.
  Willem geeft aan dat voor de organisatie van 20 Mei de beheercommissie zich zal inzetten.

  8. De vergadering wordt gesloten om 20.55 uur.

  9. De voordracht door een kwartet medewerkers van de Stichting Phusis neemt een heleboel onwetendheid en bevreesdheid weg. In een vol uur gaat de uitleg stilaan over in vragen stellen, waarmee beter begrip bij de leden ontstaat. Om 22.00 uur maakt Maarten een einde aan de voordracht met de afspraak dat in de komende Fodovoni telefoonnummers zullen worden opgenomen, voor het geval er hulp van of aanwijzingen voor de Phusisbegeleiders nodig zijn. Hij stelt voor met een gevuld glas informeel verder te praten. Fochteloo, december 2017

  Joke de Vries-Wiersma bestuurslid, notuliste
  Maarten Jeronimus voorzitter
  Gerard van Ingen penningmeester

  Definitieve vaststelling notulen vindt plaats op najaars ledenvergadering 2017.


  NAAR INDEX


  Notulen 15 december 2016 Najaarsleden ledenvergadering Dorpsbelang Fochteloo

  VERSLAG VAN DE LEDENVERGADERING OP DONDERDAG 15 DECEMBER 2016

  1. Overgang met koffie van IJsclub naar DBF.

  2. Maarten Jeronimus opent de vergadering om 21.00 uur en heet iedereen welkom met name erelid J. Oosterkamp.

  3. Het voorstel tot wijziging agendapunt 6a naar 6g wordt aangenomen.

  4. Mededelingen: Jelke Nijboer en Alle Stoker hebben zich afgemeld.

  5. Vaststellen van de notulen van de extra ledenvergadering op 19 mei 2016

  6. a. De Vrijstaat, 500 jaar Ooststellingwerf door Joke Wiersma. Zij gaf een overzicht van de stand van zaken. Jannie Jansen vraagt of er al plannen zijn. Nee maar het is wel de bedoeling iets in eigen dorp te organiseren.

  b. Rinus Liekelema vraagt: is er een website? Nee voor zover bekend niet.

  c. Dhr. Terpstra geeft het advies een carnavalsvereniging te vragen voor tips.

  d. Glasvezel, stand van zaken door Maarten Jeronimus. Door Dhr. Terpstra wordt de opmerking gemaakt dat de overheid ook wel internet wil voor iedereen? Ja maar dat gaat voor alsnog over het draadloze netwerk G4-G5. Stand van zaken zullen zeer binnenkort op de website worden gepubliceerd.

  e. Dorpentop: verslag door Joke Wiersma. Kent wat DBF betreft, voorlopig niet een vervolg. Wel zijn er provinciaal werkgroepen gevormd om de ideeën uit te werken.

  f. AED-reanimatie: verslag en stand van zaken door Joke Wiersma. Er zijn nu 4 mensen bevoegd door de instructies. In januari volg er nog een instructieavond. Ook zijn er via de FC F een aantal namen doorgegeven die bevoegd zijn. Verzoek: komt er een lijst in het dorpshuis met namen wie bevoegd zijn. Zorgt DBF voor. Meine Duin merkt op dat de AED een aantal dagen afwezig is geweest voor reparatie: waarom was er geen vervangende AED? Gerard van Ingen geeft aan dat dit wel gevraagd is, maar de AED firma kon niet een Nederlandstalige versie leveren. Vandaar de dringende berichtgeving voor de dorpsbewoners e.a..

  g. Kerkhof: er wordt op 22 April 2017 een infobord geplaatst , uitnodiging volgt. Klokkenstoel: bemiddeling tussen de Stichting en de klokkenluidersgroep is gestopt. Er is na benadering door DBF van de klokkenluiders geen reactie gekomen.

  h. Halfjaars-verslag 2016 DBF door Maarten Jeronimus. Daarop zijn geen vragen of bemerkingen gekomen. Verslag zal op de website worden geplaatst.

  7. vaststellen huishoudelijk reglement 15-12-2016: bij handopsteking nagenoeg unaniem aangenomen. Daarmee treedt het huishoudelijk reglement formeel onmiddellijk in werking, inclusief de bijlage(n).

  8. Voorlopige begroting; Gerard van Ingen geeft aan dat de begroting voor het huidige jaar zeer vermoedelijk overschreden zal worden. De exploitatie van Et Legien zal niet positief afgesloten kunnen worden. De activiteiten en consumpties lopen terug. Door DBF-ondersteuning zal de begroting/rekening sluitend gemaakt worden. Het dorpsfeest geeft een winst van € 3000,-/ € 4000,- afhankelijk van het gegeven of er nog legeskosten aan de Gemeente moet worden afgedragen. Voor het volgend jaar staan er activiteiten met de ‘buren’ Nobilis op het programma. En de kosten worden lager, doordat er een nieuw contract afgesloten wordt een energie -maatschappij.

  9. Maarten Jeronimus stelt voor om na de vergadering onder genot van een drankje informeel punt 9 “plannen en activiteitendialoog” te doen.

  10. rondvraag:

  • Jannie Jansen merkt op dat er weinig tot geen jongeren bij de vergadering zijn, dit is een gemis. Maarten reageert: dat er contact is geweest met de korhoenders met het aanbod om ze te ondersteunen. De afgevaardigden van de Korhoenders hebben aangegeven dit nog niet nodig te vinden. Mochten ze wel samen willen werken met DBF, dan kan dat alsnog .

  • Jan Oosterkamp zou een infobord bij de Kapel wel mooi vinden. Dit was vroeger een boter- fabriek.

  • Pieter Jonker van Nobilis haakt nog even in op de plannen in samenwerking met de beheerders van het dorphuis. Het bevalt goed om in Fochteloo gevestigd te zijn, er zijn volop plannen voor 2017/ 2018.

  11. Maarten Jeronimus sluit de vergadering om 22.00 uur en nodigt de aanwezigen uit een drankje te nuttigen van DBF, onder het praten met elkaar over activiteiten.

  . Uitkomsten Activiteiten dialoog:
  • Net zoals bij het dorpsfeest de buurten aanschrijven zodat deze weer actief worden en mee te doen .( bij organisatie en deelname)
  • Een wandeltocht met info over de omgeving ( kampen kerkhof kapel Floo’veen)
  • Pubquiz waarbij de deelnemende (buurt)teams zelf 1 ronde verzorgen.
  • Ondernemersbeurs/ dag in combinatie met een tentfeest.
  • Met de “buurten” een vorm vinden voor “stukkiesoavond” van weleer.
  • Speelgoed-ruilbeurs (eind oktober, begin november) in combinatie met fancy-fair
  • Uitnodigen van “optreden-elders” (Toneelverenigingen, muziek, theater, enz.)

  Fochteloo, 14 januari 2017
  Joke de Vries – Wiersma notulist
  Maarten Jeronimus voorzitter
  Gerard van Ingen penningmeester

  NAAR INDEX


  Notulen van de extra algemene ledenvergadering 19 mei 2016.

  Geplaatst 22-06-2016.

  Notulen van de extra algemene ledenvergadering.

  van de vereniging Dorpsbelang Fochteloo op 19 mei 2016 in het dorpshuis Et Legien, om 20.00 uur.

  1. Opening om 20.00 uur met een welkomstwoord door voorzitter Maarten Jeronimus. Speciaal welkom voor Jan Oosterkamp, erelid.

  2. Op de volgorde en inhoud van de agenda waren geen aanvullingen noch bezwaren.

  3. Berichten van verhindering waren er van de fam.Stoker, van Jelke Nijboer en Rinus Liekelema.

  4. De notulen van de algemene ledenvergadering van 21 april 2016 (zie website) werden onverkort goedgekeurd en daarmee vastgesteld.

  5. Mededelingen over procedure bij monde van de voorzitter: “Onze notaris vindt het zeer verstandig, de statutaire procedure naar de letter uit te voeren. Vandaar deze extra ledenvergadering, die binnen vier weken na de eerste ronde (21 april) statutair moet plaatsvinden”. Er wordt bij meerderheid van 2/3 van de aanwezige stemmen beslist op het enige voorstel aan deze bijeenkomst, n.l. het akkoord gaan met de statutenwijziging als geheel.

  6. Instemmen met de statutenwijzigingen in zijn geheel: de vergadering ging bij “handopsteken” unaniem akkoord. Op de uitspraak van de voorzitter, dat daarmee de statutenwijzigingen zoals gepresenteerd op 21 april en naderhand op de website, hiermee een feit is, kwam geen verweer.

  7. Van de rondvraag maakte niemand gebruik.

  8. De extra algemene ledenvergadering werd om 20.09 door de voorzitter gesloten.

  Fochteloo, 19 mei 2016.

  Het Bestuur:
  Maarten Jeronimus, voorzitter/secretaris intern
  Gerard van Ingen, penningmeester/secretaris extern/ webmaster
  Joke de Vries – Wiersma, lid algemene zaken
  Roelof Pronk, lid omgevingszaken  NAAR INDEX


  Notulen 21 april 2016 Ledenvergadering Dorpsbelang Fochteloo

  Notulen algemene ledenvergadering Dorpsbelang Fochteloo 2016.


  Datum: 21 april 2016.
  Plaats: Dorpshuis Et Legien.

  VERSLAG/NOTULEN VAN DE JAARVERGADERING DORPSBELANG FOCHTELOO . OP DONDERDAG 21 APRIL 2016 , aanvang 20.00 uur.

  1. Dhr. Jeronimus opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom, met name het erelid dhr. B. van den Nieuwendijk. Ook de leden/politici mw. H. Duin (namens de CDA-gemeenteraadsfractie) en (iets later ter vergadering) de heer J. Meijer (namens de CU-raadsfractie) aanwezig, zijn welkom geheten.

  2. Agenda wordt vastgesteld.

  3. a. Glasvezel project: dhr. Jeronimus geeft een verslag van het afgelopen jaar.

  b. Samobiel: dhr. Wijkamp geeft uitleg. Dit is een vervoersstructuur waarbij je via internet je op kan geven als je vanaf Fochteloo naar een andere plaats rijdt en iemand kan met je mee rijden. Zo kan iemand die ergens naar toe wil dan kijken of hij iemand kan vinden die deze route rijdt. Tegen een kleine vergoeding. Dhr. Wijkamp gaat dit verder coördineren. Voor vragen kunt u bij hem terecht en op www.samobiel.nl.

  c. Energie: dhr. van Ingen legt uit dat je als particulier lid kan worden van een energie coöperatie. Flyers bij dhr. van Ingen verkrijgbaar. Dorpsbelang overweegt i.v.m. de hoge kosten van de huidige energieleverancier, over te stappen naar energie coöperatie “de Eendracht”.

  d. Rondvraag politiek: bij gebrek aan onderwerpen vervalt dit.

  4. Mededelingen: Om dhr. Wijkamp te ontlasten zit dhr. Jeronimus als vicevoorzitter deze vergadering voor. Verhinderd met kennisgeving zijn: dhr. R. Pronk en dhr. C. v Harten .

  5. Notulen jaarvergadering 2015: dhr. O. de Vent merkt op dat deze niet op de website staan. Deze worden zo nodig alsnog geplaatst. Er was niemand die zittende de vergadering een papieren kopie wenste.

  6. Jaarverslag DBF en BHC 2015: dhr. Jeronimus leest het verslag voor. Tijdens de passages “verlaten beheercommissie”, worden voorzitter dhr. M. Duin (per 31 maart jl.) en beheerder mw. J. Derks- van der Heijden (per 31 juli a.s.) kort door de voorzitter persoonlijk toegesproken en bedankt namens het bestuur met een boeket. Er is een vraag van mw. J. Jansen naar aanleiding van: het overleg met de Stichting Begraafplaatsen en de groep Klokkenluiders, wat heeft dat opgeleverd? Antwoord van dhr. Jeronimus: dit loopt nog en het bestuur moet dit daarna eerst nog bespreken.

  7. Financieel verslag 2015: dhr. G. van Ingen en dhr. A. Kok geven uitleg over het financieel verslag. Hoogte contributie 2017: besloten deze niet te verhogen.

  8. Kascommissie: uitstekend werk van de penningmeesters. Kas is goedgekeurd. De Kascommissie wordt bedankt met een boeket. De voorzitter stelt de vergadering voor de penningmeesters te ontheffen van hun verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor het boekjaar 2015 (te dechargeren). De vergadering gaat hier unaniem mee akkoord, met applaus.

  9. Benoeming kascommissie 2016: dhr. C. van Harten en (op voorstel van het bestuur) dhr. P. Wijkamp. Door de vergadering wordt als reservelid dhr. H. Chardon benoemd.

  10. Begroting 2016: dhr. G. van Ingen geeft uitleg. De verwachting is een licht verlies, wat mogelijk door het dorpsfeest omgezet kan worden in winst.

  11. Mw. M. Meijer-Vreugdenhil is afgetreden, ook dhr. P. Wijkamp verlaat het bestuur. Dhr. Jeronimus bedankt hen voor de inzet en toewijding jegens Dorpsbelang. Uit het bestuur komt het voorstel mw. J de Vries te benoemen als bestuurslid. Deze voordracht wordt door de vergadering met algemene stemmen aangenomen. Uit de vergadering komt geen (tegen-)kandidaat voor het bestuur.

  12. Beheercommissie: vanwege het aftreden van Dhr. M. Duin stemt het bestuur van de Vereniging in met de benoeming van 2 nieuwe leden in de Beheercommissie Dorpshuis m.n. dhr. E. Blauw en (m.i.v. september 2016) dhr. H. Ploeg. Beheerders: er ontstaat een vacature per 1 augustus a.s. (door het vertrek van mw. J. Derks).

  13. Voorzitter Jeronimus rekent de vergadering voor: de Vereniging Dorpsbelang Fochteloo telt 203 betalende leden en 3 ereleden. Voor een statutenwijziging moet daarvan 2/3 deel in persoon of gemachtigd aanwezig zijn ter vergadering. Dat zijn er dan 137. Een besluit kan bij 2/3 meerderheid genomen worden, dus met 92 stemmen. Helaas, waren maar 30 geldende stemmen aanwezig in deze vergadering. Daarmee moet statutair een 2e vergadering gehouden worden.

  14. Dhr. Jeronimus stelt vast dat binnen vier weken een nieuwe vergadering moet worden belegd. Hij nodigt een ieder uit voor die vergadering.

  15. De rondvraag gaat mee naar de volgende vergadering.

  16. Dhr. Jeronimus sluit de vergadering.  VERSLAG/NOTULEN VAN DE LEDENVERGADERING VAN DORPSBELANG FOCHTELOO OP DONDERDAG 21 APRIL 2016, aanvang 21.45 uur.

  Dhr. Jeronimus opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.

  Voorstel aan de vergadering is over te gaan tot wijziging van de statuten aan de hand van de agendapunten 13,14 en 15 van de vorige vergadering.

  Hierbij geldt dat een voorstel wordt aangenomen bij een 2/3 meerderheid van de vergadering. Dhr. Jeronimus rekent voor: aanwezig 28 personen waarvan 2 met elk 1 volmacht, maakt 30 geldige stemmen. Een besluit moet statutair worden genomen bij 2/3 meerderheid, dat is dus 20 stemmen.

  Voor het in werking zijn van de wijzigingen geldt: de notaris moet eerst de wijzigingen beoordelen op rechtsgeldigheid en verwerken in (nieuwe) aangepaste statuten. Zo niet, dan zal een derde vergadering nodig zijn en vervallen de nu te nemen besluiten. De vergadering gaat akkoord met deze voorstellen van het bestuur.

  13. Voorstellen: zie bijlage bij de agenda. Er volgt een onderbouwing, dialoog en een stemmingsronde over:

  Voorstel 1: wordt met 23 stemmen voor, aangenomen. art. 9 lid 1: van tenminste vijf personen = van tenminste drie personen

  Voorstel 2: wordt met 24 stemmen voor, aangenomen. art. 10 lid 2: aftredende is éénmaal herkiesbaar = aftredende is tweemaal herkiesbaar

  Voorstel 3: wordt met 24 stemmen voor, aangenomen. art 11 lid 2: vastgesteld en ondertekend = genotuleerd en vastgelegd

  Voorstel 4: wordt met 28 stemmen voor, aangenomen. art 12 lid 5: tienduizend gulden = vijftienduizend euro

  Voorstel 5 wordt met 25 stemmen voor, aangenomen. art. 13 lid 1: van juni tot juni = gelijk aan enig kalenderjaar

  Voorstel 6 wordt met 28 stemmen voor, aangenomen. art. 19 lid 2: ter inzage leggen …. = bereikbaar ter inzage plaatsen op de (meest voor de hand liggende) website van de Vereniging Dorpsbelang Fochteloo

  14. De voorzitter legt uit hoe de statutenwijzigingen verder zullen worden verwerkt.

  Naar aanleiding van deze statutenwijzigingen, is het voorstel van het bestuur om in het late najaar een ledenvergadering bijeen te roepen voor een begrotings- en plannen bijeenkomst. In het vroege voorjaar volgt dan een statutaire ledenvergadering voor verslaglegging, rekening en verantwoording van het afgelopen verenigingsjaar. Daarmee gaat de vergadering akkoord.

  15. Rondvraag: Dhr J Smit: maak zich, i.v.m. met de hoge snelheid waarmee automobilisten over Fochteloo rijden, zorgen over de veiligheid. Met name voor fietsende kinderen en vraagt het bestuur zich hard te maken voor meer snelheidsbeperkende maatregelen. Dhr. Smit geeft de complimenten aan dhr. van Ingen voor de mooie website. Dhr. Fr. de Vries haakt in op de opmerking van dhr. Smit: het zijn vaak de inwoners van Fochteloo zélf die zich niet aan de max. snelheid houden. Dhr. E. Blauw merkt ook op dat de jeugdige fietsers vaak met hun GSM bezig zijn en niet goed opletten in ‘t verkeer.

  16. Dhr. Jeronimus sluit de vergadering.


  NAAR INDEX


  Notulen 23 april 2015 Ledenvergadering Dorpsbelang Fochteloo

  Notulen algemene ledenvergadering Dorpsbelang Fochteloo 2015.


  Datum: 23 april 2015.
  Plaats: Dorpshuis Et Legien.

  Notulen jaarvergadering 23 april 2015 van Dorpsbelang Fochteloo


  Datum: 23 april 2015. (besproken door bestuur op 27 mei 2015)
                                               (vastgesteld door ledenvergadering op 21 april 2016)

  De vergadering wordt geopend door  Philip Wijkamp. Hij heet iedereen van harte welkom. Philip blikt terug naar het jaar 2014 waar er in het dorp veel gebeurd is, zoals:
  Dorpsfeest met dank aan de inzet van veel vrijwilligers, de duurzaamheid wat vooral zichtbaar is door de zonnepanelen op het dorpshuis, de taartenlunch, het stampotbuffet,de  toneelavond.
  De school heeft in 2014 een nieuwe bestemming gekregen, stichting NOBILIS, heeft daar zijn intrek genomen.
  Het college is afgemeld, wethouder S Derks is afwezig.

  De agenda wordt onveranderd vastgesteld.

  Duurzaamheid, Meine Duin van de beheerscommissie verteld: de zonnepanelen hebben  2600 kw opbrengst, ook is er door de aanschaf van ledlampen, sensoren, nieuwe CV installatie een grote stap gemaakt in de duurzaamheid, dit geeft tevens een energie besparing in het dorpshuis
  Plannen voor 2015 zijn: zijn 1 grote koeling, kleine energie zuinige vrieskasten,
  Alles kan gefinancierd worden  vanuit de subsidie pot van de provincie.

  Glasvezelkabel en de werkgroep.
  In gemeentehuis is er een informatieavond van FrieslandopGlas (Breedband Friesland) geweest. Die hebben een presentatie gegeven en ondersteunen werkgroepen die aan de slag willen met glasvezel op platteland. Er is een gemeente breed glasvezeloverleggroep gevormd.
  Er is een oproep geweest voor belangstellenden voor glasvezel in Fochteloo. Hieruit is een werkgroep gevormd die nu oriënterend aan het werk is.
  Een project in Fochteloo komt niet in aanmerking voor een uitgebreide subsidiepot zoals de pilot Langedijke, maar wel voor € 500 per adres.
  80% van de huisadressen(250 adressen) w.o. ‘t Oost, Weperpolder, Drentseweg, Bentemaden, Jardinga, Prandinga en Fochteloo, (minstens 200 adressen zijn  nodig voor de haalbaarheid).
  Voorlopige belangstellingsmeting is gedaan en op grond hiervan is men van start gegaan voor een werkbegroting.
  N.a.v. de werkbegroting een voorlopig bedrag vaststellen voor abonnement  en a.d.h. van offerte kan subsidie aanvraag gedaan worden. Er zal gevraagd worden aan de belangstellenden voor glasvezel om hun interesse  om te zetten in een contract. Te zijner tijd zal iedereen geïnformeerd worden. Mogelijk na de zomervakantie.
  De termijnen zijn vastgesteld door externe partijen.
  Voor de leefbaarheid en toekomst is glasvezel van belang.
  Vragen:
  Geen , t was een duidelijk verhaal van Maarten

  Vragen voor en van B&W en aanwezige fractieleden.
  Vraag:
  Op de weg Fochtelooerveenweg, Helomaweg en Weperpolder wordt extreem hard gereden, zijn er mogelijkheid voor snelheidsbeperkende maatregelen, vraag wordt meegenomen naar de betreffende wethouder

  Vraag:
  Boven Fochtelooerveen vliegt dagelijks een 2 motorische vliegtuigje wat de stilte verstoord.
  Fochtelooerveen is stilte gebied, deze vraag wordt meegenomen naar college. Advies neem contact op met vliegveld Eelde.

  Vraag:
  Hoe staat het met woningbouw voor jongeren, dit is eigenlijk niet mogelijk binnen de bebouwde kom . Situatie is ongewijzigd t.o.v. 2009-2011.
  Advies: Peiling doen voor behoefte aan starters woningen voor jongeren.
  Er kan 1 huis gebouwd worden op hoek noordeinde en west.
  Nieuwbouw is een moeilijk verhaal, ideeën zijn welkom.

  Vraag:
  Bij het sparrebos zijn de reeën spiegels verdwenen, graag nieuwe spiegels plaatsen.
  Wordt meegenomen naar wilbeheer eenheid.

  Pauze:

  Notulen 17 april 2014: te lezen op www.fochteloo.nl
      Onveranderd vastgesteld.
  Jaarverslag 2014; te lezen op www.fochteloo.nl
      Kort maar krachtig

  Financieel jaarverslag.
  Gerard licht de cijfers toe, met name de subsidies als inkomsten.
  Ondersteuning van o.a. Ac de korhoenders, FC Fochteloo en jeu de boules baan
  Verschil contributie 2013 de inkomsten geweest in 2014, inkomsten 2015 weer volgens norm.
  Tot 2014 waren er 2 gescheiden administraties DBF en BHC  m.i.v. 1 jan 2015 worden deze samengevoegd op advies van accountant vd Meer.
  Als vereniging staan we er goed voor.
  Vraag:
  Inkomsten oud papier ernstig teruggelopen, ontvangen andere dorpen ook minder of alleen Fochteloo? Hierop blijft het bestuur het antwoord schuldig.
  Kascontrole boekhouding dorpsbelang 2014 door  O. de Vent en H. Wieland.
  De boeken zijn gecontroleerd, keurig en geen onregelmatigheden gevonden.
  De penningmeester wordt decharge verleend.

  Benoemen nieuwe kascommissie.
  Niet noodzakelijk dat er een jaarrapport komt van de accountant. In de statuten wordt wel kascommissie genoemd.
  Om de transparantie van de drie inkomstenbronnen (DBF, BHC en dorpsfeest) is het goed om een kascontrole te behouden.
  De samenvoeging van de boekhouding van DBF en BHC is voorgesteld , DBF is de rechtspersoon, dorpshuis valt hieronder. Doordat BTW-boekhouding niet meer hoeft, is een accountsverklaring ook niet meer nodig. Was toch altijd al een wassen neus. Werd van de penningmeester overgenomen.
  Voorstel om de kascommissie de cijfers te laten controleren voordat de cijfers naar de ledenvergadering gaan. Hierdoor wordt er transparantie beoogt en wordt de verantwoordelijkheid overgenomen door de verengingsleden van dorpsbelang.
  We zijn een vereniging en statutair is er een kascontrole commissie vastgesteld. Verenigingsleden hebben ten alle tijde recht op inzagen van geldstromen van het geheel.

  Nieuw kascontr comm: Otto de Vent, Cor van Harten, Evert Blauw(reserve)

  Financieel verslag dorpshuis.
  Arnold Kok: winst/resultaat:€ 8606,00 BHC is niet meer BTW plichtig i.v.m. verminderde omzet.
  Uitbetaling verenigingen: elke vereniging krijgt een aandeel van de winst uitgekeerd. 6% van de omzet per verenging wordt uitgekeerd uit de winst. Van winstuitkering overgegaan naar omzetbonus.
  Dorpsfeest is in 2013 deels voor rekening van dorpshuis en deels dorpsbelang
  Dorpsfeest is in 2014 geheel voor rekening van dorpshuis.
  Zonnepanelen:waarde bedrijfsgebouwen en terreinen is  toegenomen door plaatsing van     zonnepanelen. Hierdoor stijging van de waarde van gebouwen.
  Bij het wegvallen van de BTW gelden, is de accountant niet nodig hierop zou bezuinigd kunnen worden. Dit wordt meegenomen naar DBF vergadering, en komen volgend jaar terug met een voorstel.

  Verkiezing bestuursleden:
  Dries Aalbers is afgetreden als bestuurslid, hij is bezocht en heeft bloemen ontvangen.
  Kandidaat op voordracht van bestuur, Maarten Jeronimus, is bij acclamatie als bestuurslid benoemd.
  Vraag O. de Vent:
  Het bestuur bestaat nu uit 5 bestuursleden, blijft dit zo of zijn er nog 2 vacatures. Momenteel geen vacatures , het minimale aantal is nu voldoende
  Belangstellende voor bestuursfunctie mogen zich ten alle tijden melden en kunnen ondersteunend bezig zijn binnen DBF.

  Website fochteloo.nl en
  De website wordt regelmatig bezocht, mooie site overzichtelijk.
  Gerard van Ingen beheert en verzorgt de website.

  Activiteiten in en rond het dorp Fochteloo.
  Vooruitblik naar 2015: 25 april Harm en Roelof, 2 mei herdenking in Tiesingabos van 70jr bevrijding.
  Ook zal dit jaar een taarten lunch en stamppotbuffet georganiseerd worden, in  2016 weer een dorpsfeest.

  Rondvraag.
  Vraag Jan Oosterkamp:
  Bankje in Fochtelooerveen staat schuin, kan dit hersteld worden
  Bewegwijzering bij fietspad door de singel bij Verlaat mist, wordt vaak vernield.
  Vraag Jacob Douwe Dokter:
  De klokkenluiders traditie is bijna om zeep geholpen door de stichting begraafplaatsen. De klokkenluiders willen graag hun taak weer uitoefenen.
  Bestuur is ingelicht en hiermee bekend. We bezinnen ons op een rol die we daarin kunnen spelen.
  Vraag Jose Wijkamp:
  De Beheerscommissie moet die opnieuw benoemd worden?
  Er zijn weinig gegadigden voor taken en activiteiten, laten we deze mensen koesteren en zeker waarderen. Wordt met applaus bevestigd.

  De vergadering wordt gesloten en alle aanwezigen wordt uitgenodigd voor een hapje en drankje

  Mies Meijer-Vreugdenhil

  NAAR INDEX


  Notulen 17 april 2014 Ledenvergadering Dorpsbelang Fochteloo

  Notulen algemene ledenvergadering Dorpsbelang Fochteloo 2014.


  Datum: 17 april 2014.
  Plaats: Dorpshuis Et Legien.

  Opening:

  Philip Wijkamp opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom.
  In het bijzonder de fractieleden van gemeente Ooststellingwerf en dhr. Jonker van Stichting Nobilis.
  We zijn blij met een voltallig bestuur sinds de jaarvergadering van april 2013.

  De agenda wordt onveranderd vastgesteld.

  Stichting Nobilis; Dhr Jonker krijgt het woord en verteld wat stichting Nobilis is en doet.

  De stichting zet zich in voor de hedendaagse prentenkunst sinds 1991.
  De stichting beheert een depot van prenten en houtsneden.

  De stichting organiseert tentoonstellingen.
  De stichting archiveert en beheerd een bibliotheek mbt. de prentenkunst.

  Zonnepanelen:

  Voor het dorpshuis zijn een 2 tal subsidies beschikbaar.
  Gemeente Ooststellingwerf heeft een voor zonnepanelen 40% van de investering .
  Provincie Friesland voor duurzaamheid. 40% van de investering .
  Voorwaarde is een eigen investering van minimaal 20% uit eigen middelen, de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd door een plaatselijke aannemer.
  Voorstel: 48 zonnepanelen. nieuwe CVketel met kamerthermostaten en zônekleppen.
  Energiezuinige koelingen.
  Overschakelen op LED verlichting.
  Bewegingsmelder in kleine ruimtes. Geschatte totale investering;€32000,-, dit betekend voor het bestuur van Dorpsbelang een investering van €6500,- .
  Het bestuur vraagt aan de aanwezige leden om akkoord te gaan met een eigenbijdrage van €5000,- tot €10000,- t.b.v duurzaamheid.
  Wethouder de Boer geeft een extra toelichting dat de gemeente een maximum subsidiebedrag beschikbaar stelt , maar dat dorpsbelang zelf meer mag bijdragen dan die 20%.
  Heleen Hartlief: Wat wordt er per jaar bespaart? Antw: daar wil het DBF geen uitspraak overdoen, dit zal in de praktijkblijken, de verwachting is binnen 10jaar.
  Otto de Vent: geld de investering ook voor stichting Nobilis? Antwoord; de subsidie is voor het dorpshuis en niet voor de aanliggende panden DBFbestuur vraagt aan de dorpsgenoten toestemming voor het voorgestelde eigenbijdrage.
  Er wordt unaniem voor gestemd.

  Oudpapier containers.

  Jan Meijer: komt iedereen in aanmerking voor een extra container zoals in het begin is toegezegd? Antwoord; Ja. Mogelijkheden zijn om wethouder Veenhouwer te benaderen, dan wordt dit geregeld.
  DBF zal in FODOVONI een oproep plaatsen wie belangstelling heeft voor een extra grijze container en een gezamenlijke aanvraag doen bij OMRIN.
  De Groene container mag elk adres gewoon houden.

  Vragen voor en van B&W en aanwezige fractieleden. Jan Oosterkamp:
  De kapotte lampen op de vogelrijd zijn nog steeds niet gerepareerd, ondanks meerdere telefoontjes.
  Roel pronk zal dit doorgeven aan de gemeente.
  De wegwijzers aan de vaart is weer verwoest, wie vervangt deze?
  Wie zorgt voor de wegwijzers naar de nieuwe fiestpaden?
  De folders van het aanplakbord bij het dorpshuis verdwijnen, wat is daar aan te doen?
  De verlichting van de parkeerplaats is van de gemeente, dit moet worden omgezet van dorpsbelang naar gemeente Ooststellingwerf.
  Heleen Hartlief: wat is het nieuwe koeien gebied, dit zal nagevraagd worden bij natuurmonumenten.

  Pauze.

  Notulen 2013:

  Worden onveranderd goed gekeurd en zijn te lezen op www.Fochteloo.nl .

  Jaarverslag 2013:

  Te lezen op www.Fochteloo.nl van af 18 april 2014 Financieel jaarverslag/ kascontrole Dorpsbelang Fochteloo.
  De kas controle is gedaan door Jan Smit en Henk Wieland.
  Alles is in goede orde bevonden, een compliment voor Gerard van Ingen.
  Het bestuur wordt decharge verleent.
  Kascontrole zal volgend jaar gedaan worden door Henk Wieland en Cor van Harten.
  Het financieel jaarverslag ligt ter inzage op de tafels.
  Heleen Hartlief; wat zijn de algemene kosten? Dit zijn abonnementen en vergaderkosten.
  Heleen wil hiervan graag een specificatie ontvangen. Gerard van Ingen zegt dit toe.
  Otto de Vent: Het Dorpsbelang heeft een behoorlijk eigen vermogen, en stelt voor om dit voor activiteiten in het dorpshuis te gebruiken. o.a; winteravonden met lezingen, Taeke vd Meer, Harm Roelof, enz.
  Dit was al jaren een oud gebruik in het dorp en dat wordt gemist door meerder dorpsgenoten.

  Nieuwjaars receptie niet meer combineren met de FC.
  DBF kan een eigen nieuwjaarsreceptie organiseren voor de dorpsgenoten.
  Kees Timmermans: Het is lastig om mensen te motiveren en te mobiliseren om samen activiteiten te ondernemen met andere dorpsgenoten.
  Dit geld voor alle dorpen en verenigingen.

  Roelof Broekhuis: Zijn er nieuwe investeringsplannen? Antw: het eigen vermogen is gereserveerd voor grootonderhoud van het dorpshuis en het realiseren van een nieuwe bar.
   
  Financieel verslag dorpshuis Arnold Kok geeft een toelichting:er is een positief saldo wat is toegenomen t.o.v 2012.
  Omzet van het dorpshuis loopt wel iets terug.
  De winst is toegevoegd aan het vermogen.

  Frank Hofmann: investering van machines, wat houd dit in.
  Antw: de investering heeft betrekking op: beamer, nieuwe kassa, printer, computer.

  Jan Smit: is er voor het dorpshuis geen controle jaarrekening?
  Antw: er zijn 2 verschillende boekhoudingen Dorpsbelang is een vereniging, Dorpshuis is een onderneming, die wordt gecontroleerd door de accountant.
  Advies van accountant van der Meer om de 2 boekhoudingen samen te voegen, men verwacht een claim van de belastingdienst als er gescheiden boekhoudingen zijn.
  Henny Duin: vanaf 1994 zijn er 2 exploitatie rekeningen met goedkeuring van de belastingdienst.
  De problemen zijn ontstaan door de inkomsten en uitgaven van het dorpsfeest op te splitsen.
  Dit jaar moet alle kosten en inkomsten komen voor het dorpshuis ivm de BTW regeling.
  De penningmeesters en het bestuur zullen zich nogmaals buigen over het voorstel van acc. vd Meer.

  Verkiezing bestuursleden; Gerard van Ingen, Mies Meijer, Dries Aalbers worden unaniem verkozen door de aanwezigen.
  Frank Hofmann en Anneke Bakker worden beide bedankt voor hun inzet en ontvangen een bos bloemen als blijk van waardering.

  Website Fochteloo.nl
  De website wordt steeds beter bezocht , er zijn zo’n 30 bezoekers per dag.
  Gerard van Ingen wil graag oude foto’s van dorpsactiviteiten en gebeurtenissen.
  Alle activiteiten kunnen doorgegeven worden aan Gerard , die zal ze plaatsen op de website.
  Gerard van Ingen wordt heel hartelijk bedankt voor de mooie overzichtelijk en actuele website.
   
  Activiteiten in en rond het dorp Fochteloo Petra van Rozen: zij sluit zich aan bij het voorstel van Otto de Vent om gezellige winteravonden te organiseren.

  Rondvraag:

   Jan Meijer: Hij waardeert de gezellige aankleding van de zaal in het dorpshuis.
  Bij de oversteek knolle/weper komt een geleider, opnieuw wordt er gevraagd voor lobby van DBF voor verplaatsing van de bushalte bij de Knolle.
  Onduidelijk is bij wie dit moet gebeuren De avond wordt om 22.15 afgesloten met een hapje en een drankje.

  NAAR INDEX


  Notulen 18 april 2013 Ledenvergadering Dorpsbelang Fochteloo

  Notulen algemene ledenvergadering Dorpsbelang Fochteloo 2013.


  Datum: 18 april 2013.
  Plaats: Dorpshuis Et Legien.

  1. Opening.

  Philip Wijkamp (interim voorzitter) opent de vergadering.
  De wethouders de Boer en Veenhouwer en de afgevaardigden van alle fracties worden welkom geheten.
  Ook Kim Pierik voorlichster van Natuurmonumenten is aanwezig.
  Er waren 30 leden aanwezig.
  2. Vragen aan B en W.

  # Zijn er mogelijkheden voor snelheidscontroles. Er wordt vaak te hard Vragen hierom kan altijd. Geen prioriteit.
  # Oud papiercontainers.
  Voor mensen die ver van de weg af wonen staat er vaak een paal voor de grijze container bij de weg.
  Krijgen zij voor hun papiercontainer ook z'n paal?. Zelf informeren bij OMRIN. In Oosterwolde-noord loopt een proef met oud papier containers. De papieropbrengst is groter dan bij een normale inzameling. Papier mag/kan ook gewoon in dozen bij de weg gezet worden. Grote aanleveringsadressen kunnen het papier aanbieden zoals ze altijd deden.

  # Passeerstroken.
  Staat al jaren op de agenda.
  Volgens wethouder Veenhouwer zal er ergens in de gemeente dit jaar een proef gestart worden. Verzoek hiervoor indienen bij B en W door Plaatselijk Belang.

  3. Dorpsvisie.

  Deze is vorig jaar behandeld in de algemene ledenvergadering n.a.v. de enquete die daarvoor gehouden is.
  Frank Hofman geeft een korte toelichting. De leefbaarheid o.a.wordt als prettig ervaren. De school als bindend element wordt gemist. Nieuwbouw voor starters wordt moeilijk.
  De dorpsvisie is, opgemaakt met een aantal foto's naar de gemeenteraad gestuurd.

  4. Natuurmonumenten.

  Kim Pierik van Natuurmonumenten is door het bestuur voor deze vergadering uitgenodigd. Zij is boswachter communicatie, recreatie en project voorlichtster. Van Het Kleine Veen (een al lopend project) is ze minder goed op de hoogte.
  Vragen zijn o.a.

  # Wanneer wordt het fietspad afgewerkt. Het gat in de dijk is nog steeds slecht begaanbaar. Ze zal hiernaar informeren. Voorjaar 2013 is het stuk naar de Drentseweg te Veenhuizen aangelegd.
  # Zaterdag 20 april is er van 10.00 - 12.00 uur een excursie bij camping De Schuilhoeve aan de Kolonievaart. Dutch Crane Resort.
  # Doel van de dijkjes bij het Kleine Veen staat niet op de website Natuurmonumenten maar wel bij het DLG.
  # Klok heeft beloofd om een excursie te organiseren voor belangstellenden naar omgeving Kleine Veen. Nog niet gepland. Op korte termijn zal dit gebeuren.
  # Grotere grazers komen in 2014 op het veen.
  # Er komt dit jaar (binnenkort) een schaapskudde op het Fochteloeërveen..
  # Veerooster in de eerste bocht vanaf de Vogelrijd zou verplaatst worden.
  Nog geen actie ondernomen.

  5. Website Dorpsbelang Fochteloo.

  Dorpsbelang heeft een eigen website. www.dorpsbelangfochteloo.nl
  Frank Hofman doet een oproep voor een vrijwilliger die deze website wil beheren. Er staat eigenlijk te weinig op.
  Belangstellenden kunnen zich bij Dorpsbelang melden.

  Pauze.

  In de pauze verlaten de wethouders de vergadering.
  6. Notulen algemene ledenvergadering 2012.

  Deze hebben in FODOVONI gestaan en er lagen een aantal bij de ingang..
  Er waren geen vragen of opmerkingen en worden dan ook onveranderd goedgekeurd.

  7. Jaarverslag Dorpsbelang 2012.

  Het is een opsomming waarmee het Dorpsbelang in 2012 is mee bezig geweest. Er wordt maandelijks gemiddeld éénmaal vergaderd.

  8. Financieel verslag Dorpsbelang.

  Er worden hierover geen vragen gesteld.

  9. Financieel verslag Dorpshuis.

  Arnold Kok geeft hierbij uitleg. Het netto resultaat van E 3798,00 wordt toegevoegd aan het eigen vemogen. Ook over dit verslag zijn geen vragen en worden hierbij goedgekeurd.

  10. Verslag kascommissie.

  Deze commissie bestaat uit Henk Ploeg en Jan Smit.
  Henk Ploeg doet bij afwezigheid van Jan Smit het woord en geeft aan dat de financiële stukken in orde zijn bevonden. De penningmeester wordt hiervoor bedankt.

  11. Benoeming kascommissie voor 2014.

  Henk Wieland heeft zich aangemeld. Als reserve geeft Otto de Vent zich op.

  12. Werving nieuwe bestuursleden.

  Het bestuur is dringend op zoek naar een aantal nieuwe bestuursleden.
  Een aantal mensen zijn persoonlijk benaderd maar dit heeft niets opgeleverd. Mies Meijer van het Noordeinde heeft één keer meegedraaid. Een voorzitter wordt er gezocht en door het aftreden van de penningmeester is er ook behoefte aan een nieuwe penningmeester. Philip en Frank doen een vlammend betoog om mensen over te halen om tot het bestuur toe te treden.

  Twee mensen uit de zaal zullen de eerstkomende bestuursvergadering mee gaan draaien om te zien of dit iets voor hun is. Dit zijn Dries Aalders en Gerard van Ingen.

  In de vergadering wordt afcheid genomen van de penningmeester Mieneke Blaauwbroek. Ze mag met een prachtig bos bloemen naar huis.

  13. Rondvraag.

  1. Meijer. Willem Klok had namens Natuurmonumenten hier moeten zijn. Er zijn nogal wat vragen richting hem.

  2. Bestuur moet aanvraag indienen voor proef met passeerstroken.

  3. de Vent. Het bestuur moet minstens uit vijf leden bestaan. Suggestie: automatische incasso voor Dorpsbelang. Vrijwilliger vragen voor het innen van de contributie.

  4. Kok. Als er geen bestuursleden bijkomen moet je alleen de belangrijkste zaken doen.

  5. Belle. Wat gebeurt er met de voormalige school. Atellier,bedrijfje of sloop. Nog geen zicht op. Wonen kan niet i.v.m horecabestemming dorpshuis.

  6. Jansen. Is hier op Fochteloo slachtoffer hulp nodig? Dit i.v.m de ontwikkelingen in de moordzaak mevr. Heiltjes.

  Om 22.15 sluit de voorzitter de vergadering.  NAAR INDEX  Notulen 18 april 2013 Ledenvergadering Dorpsbelang Fochteloo
  -->

  Jaarverslag 2016 Dorpsbelang Fochteloo
  Geplaatst op 27-12-2016.

  Jaarverslag van DBF, 2e helft 2016.

  Tijdens en rondom de ledenvergadering in het voorjaar is rondom Et Legien en langs het voetbalveld de bestrating vernieuwd en aangevuld. Daar hebben vele vrijwilligers dankbare noeste arbeid verricht. Dat is het bestuur niet ontgaan en stelt vast dat dit enorme karwei heeft geleid tot een schitterend resultaat.

  Bij besluit van de ledenvergaderingen van 21 april en 19 mei jl. zijn de statuten gewijzigd en voor mr. Mw. Geke Smeenk, notaris bij notariskantoor De Werven te Oosterwolde, verleden op 17 juni 2016.

  Intussen is er in de zomerperiode meegedacht en meegewerkt aan de realisatie van het negende DBF/BHC-dorpsfeest. Het trekkertrek-tentfeest van 2013 niet meegeteld. Algemene opvatting was, dat men het een zeer geslaagd feest vond.

  Het bestuur heeft onderzoek gedaan naar fondswerving voor wat grotere karweien of projecten, maar liep steeds vast op het feit dat de DBF een te riant vermogen heeft. Dat geldt niet voor de aanvraag voor het in aanmerking komen voor een bijdrage uit de gemeentelijke financiering voor “het onderhoud en in stand houden van de dorpshuizen 2017”. Voor de deels vervanging van de toevoerleidingen en opdelen in secties van de centrale verwarming heeft het bestuur van SODO (Stichting Overkoepeling Dorpshuizen in Ooststellingwerf) in haar vergadering van 26 april voor Fochteloo 10.000 euro voorgesteld. Het wachten is op de definitieve beslissing van de Gemeente.

  De proef met Infraroodpanelen in samenwerking met de installateur was niet bevredigend en heeft geen vervolg gekregen.

  Nog voor de zomer zijn de toneelgordijnen gereinigd. De ophanging en bediening zijn vernieuwd en aangepast. De toneelwanden zijn geschilderd, ontdaan van de wilde kleuren.

  In een aantal bestuursvergaderingen stond de opdracht van de ledenvergadering centraal, om voor een huishoudelijk reglement zorg te dragen.

  De beheercommissie heeft dat 22 september en 1 november op de agenda gehad en op 29 november er mee ingestemd.

  Het bestuur heeft het uiteindelijke resultaat met de werktitel “voorstel 15-12-2016” op 8 december vastgesteld en voor vanavond geagendeerd ter instemming.

  De beheercommissie heeft besloten dat Evert Blauw haar voorzitter is. De BHC heeft met instemming van het bestuur, met Henk Ploeg na de zomer en met Rinus Liekelema onlangs, haar gelederen versterkt. Daarmee is de commissie compleet.

  Het beheerdersteam heeft na het vertrek van Jacqueline de taken verdeeld. Grietje van Weperen kreeg de afsprakenagenda in portefeuille. Angré en Eite maken, zoals bekend, het trio compleet.

  Het project AED heeft veel hangen en wurgen gekend, maar het is uiteindelijk gelukt. Het apparaat hangt en een eerste reanimatie- en AED-cursus heeft reeds plaatsgevonden. In januari 2017 volgt een tweede groep.

  De beheercommissie wil zich inspannen om meer activiteiten voor of met dorpsbewoners in het Dorpshuis te halen. Temeer om de exploitatie van Et Legien wat rooskleuriger en fleuriger te krijgen.

  Op de aanvraag voor een studieopdracht aan de NHL voor het doen van een onderzoek naar en in kaart brengen van de exploitaties van de dorpshuizen in de gemeente Ooststellingwerf, is niet gereageerd. Daarop is in de zomer-SODO – vergadering besloten te komen tot een penningmeestersoverleg. Op 14 november jl. was het zover. Gerard en Arnold zijn er naar toe geweest. Er was een begin van uitwisseling van informatie aan elkaar. Er komt een vervolg.

  Het bestuur heeft een aantal nieuwe leden mogen verwelkomen en heeft de nodige aandacht besteed aan lief en leed in ons dorp.

  Helaas is het aangekondigde project Samobiel, dat het bestuur overgedragen heeft aan een burgerinitiatief, niet van de grond gekomen.

  Roelof en Maarten zijn naar het OPO –overleg geweest (Overleg Dorpsbelangen Ooststellingwerf) in Ravenswoud. Voor DBF is daar verder niets belangwekkends besproken, anders dan 500 jaar Ooststellingwerf. Weststellingwerf doet er niet aan mee. De Vrijstaat is een kapstok gebleken voor het gemeentebreed vieren van het 500-jarig bestaan van de gemeente Ooststellingwerf. Dit initiatief vanuit de Gemeente gelanceerd kreeg in Appelscha een start, waarbij het bestuur van DBF niet alert genoeg was om te begrijpen dat “Vrijstaat” synoniem stond voor dit jubileum. In verdere bijeenkomsten hebben Joke en daarna Joukje d’r oren te luisteren gelegd. Het bestuur denkt aan een eigen evenement in en rond Et Legien in de zomer van 2017.

  Dorpentop G1000, bleek eigenlijk G450. Maarten was aangezocht er aan deel te nemen. Joke mocht als introducé mee. Door omstandigheden is Joke namens het DBF alleen naar Leeuwarden geweest. Er komt voor wat betreft Fochteloo, voorlopig geen vervolg.

  In de kerstvakantie worden binnenkort de kleedkamers onder handen genomen voor een flinke onderhouds- opknapbeurt.

  De heren van de penningen hebben een gezonde samenwerking aan de dag gelegd. Het bestuur is daar zeer over te spreken en mee in haar nopjes.

  Het bestuur is, zeker ook sprekend namens de beheercommissie, de vele vrijwilligers dankbaar die de afgelopen periode, met grote en kleine hand- en spandiensten, zich hebben ingezet voor het dorp en in het bijzonder voor Et Legien. Speciaal wil ik daarbij dit keer noemen de bewoners/cliënten van de zorgboerderijen. Klasse!

  Fochteloo, 15 december 2016
  Secretaris intern,
  Maarten Jeronimus.

  NAAR INDEX


  Jaarverslag 2015 Dorpsbelang Fochteloo


  Geplaatst op 23-04-2016.

  Jaarverslag 2015/2016 Vereniging Dorpsbelang Fochteloo en Beheerscommissie Et Legien

  In redelijk willekeurige volgorde.
  Samenstelling Maarten Jeronimus.

  1.

  Het bestuur van de Vereniging Dorpsbelang Fochteloo vergaderde elke 2e woensdagavond van de maand. Daarnaast was er zoveel tussentijds overleg als nodig was.

  2.

  De penningmeesters hebben een reuzenkarwei geklaard: de boekhouding samen laten smelten, gedigitaliseerd en zeer overzichtelijk gemaakt. Bravo.

  3.

  Als eerste heeft het bestuur zich gebogen over de uitkomsten van de dorps - enquête. Twee onderwerpen zijn er uitgepikt. Aandacht schenken aan de herdenking van 70-jaar bevrijding én Dorpsfeest Fochteloo. Wat betreft dit tweede onderwerp heeft de evaluatie van het laatste dorpsfeest annex trekkertrekfestijn 2014 duidelijk gemaakt, dat we weer met z’n allen terug wilden in de regelmaat van wat was: 2001, 2006, 2011, 2016, 2021, 2026, enz.

  4.

  In de lounge/kantine is een nieuwe bar geplaatst, een prachtig resultaat. Van harte aanbevolen straks na deze vergadering, om even op te leunen voor een drankje.

  5.

  Aan de inventaris is een mobiele beamer toegevoegd. Een krijgertje van de Gemeente, waar de beheerders heel blij mee zijn. En wij met hen.

  6.

  Het bestuur hielp eind augustus het 3e elftal van de FC uit de nood met een eenmalige kledingsponsoring.

  7.

  Ja, en dan de Jeu de Boules baan. Mooi aangelegd met inzet van vaklui-vrijwilligers. En bijzonder prettig in gebruik, ook dat. De eerste spelmiddag, van de op 24 februari 2016 opgerichte club JdB, heeft zich al bewezen. Het was, zoals gewenst in een artikeltje in de NOS van 12 augustus 2015, onlangs de eerste zaterdagmiddag een gezellig ontmoetingspunt gebleken.

  8.

  De bewoners en werkers van de Geitenmeijerij hebben zich ingezet voor het opknappen van objecten, zoals mededelingenkast, verwijspalen, bankjes, enz.

  9.

  Op 13 april 2015 stond Dorpsbelang een moment stil bij de bevrijding van deze omgeving van het Duitse juk. De plechtigheid, met medewerking van de muziekvereniging Laudando, vond plaats bij het monument bij het voormalig kamp Ybenheer.

  10.

  De Beheercommissie van Et Legien vergaderde dit verenigingsjaar één maal in de maand.

  11.

  Augustus, een zomermaand waarin het glasvezelproject Fochteloo en omgeving een domper te verwerken kreeg. Op grond van de high-level berekening was er niet een sluitende businesscase te maken. Besloten werd om te lobbyen voor een Gemeentebrede aanpak van de glasvezelwens en ’t berekenen van een solidariteitsprijs geldend voor het hele buitengebied van Ooststellingwerf.

  12.

  Harm en Roelof wisten een hele avond onderhoudend te vullen in het dorpshuis.

  13.

  Jan Oosterkamp schrijft niet alleen over vroeger, hij kreeg een bedankje van het bestuur voor het vorig jaar schilderen van alle bankjes in de omgeving.

  14.

  De vloer in de bijkeuken van Et Legien is voorzien van een nieuwe toplaag. Het dweilen is nu een fluitje van een cent.

  15.

  Roelof Pronk vertegenwoordigde Dorpsbelang jaarlijks in het OPO-overleg. OPO staat voor Overleg Plaatselijke belangen Ooststellingwerf.

  16.

  Het fenomeen klootschieten is opgestart. Enthousiast werd de grote kogel nauwelijks volgbaar vooruit geworpen. Een prima initiatief.

  17.

  Er is lang en diep nagedacht over het inzichtelijk en benaderbaar maken van het dorpsarchief. Vele varianten zijn de bestuurstafel gepasseerd. Overwogen werd samenwerking te zoeken met het Tressoar te Leeuwarden. Dit moet nog.

  18.

  Met de FC Fochteloo is intensief overleg geweest over de verrekening van de “opcenten consumptiegebruik” en de afrekening van energiegebruik.

  19.

  Het vermaledijde 2-motorige vliegtuigje boven het Fochteloërveen werd niet tijdens bestuursvergaderingen waargenomen, dit tot opluchting van het bestuur. Maar de geplaagde dorpsgenoot heeft minstens 32 keer een klacht ingediend bij vliegveld Eelde.

  20.

  In november is uitvoerig overleg geweest met AC de Korhoenders. Naast vele huishoudelijke zaken, heeft Dorpsbelang duidelijk gemaakt dat Trekkertrek 2015 niet in het programma past en bovendien niet bij de wensen van het dorp aansloot. Het bestuur heeft aangegeven dat zij, én voordien de feestcommissie, deze activiteit niet zullen ondersteunen.

  21.

  De voormalige peuterspeelzaal heeft een grote opknapbeurt gekregen. Het plezier van vergaderen daar, is aangenaam toegenomen.

  22.

  Op 2 mei 2015 is in het Tiesingabosje, bij het monument van Taeke Schuilenga, een herdenkingsbijeenkomst georganiseerd. De samenwerking tussen Dorpsbelang, Beheercommissie en AC de Korhoenders was uniek. In bijzijn van familieleden van Schuilenga en met medewerking van het zangduo van de Ploeg, en de sprekers Jan Oosterkamp, Kees Timmerman en Otto de Vent, was het een goed bezochte, waardige plechtigheid.

  23.

  Diverse familiebijeenkomsten en uitvaarten hebben gebruik gemaakt van het Dorpshuis Et Legien.

  24.

  De incomplete en ontbrekende wild preventiereflectoren hebben de aandacht van Kees gekregen.

  25.

  Voor nieuwe inwoners is een welkomstflyer ontwikkeld, vooruitlopend op het schrijven van een nieuwe “kennis maken met Fochteloo”, dat op de website een prominente plaats zal krijgen. De flyer is inmiddels aan een aantal nieuwe bewoners uitgereikt.

  26.

  Het dorpsfeest 2016 werd geagendeerd en staat voor 9, 10 en 11 september 2016.

  27.

  Er was discussie over de spelling van Fochteloerveen met oë of met ooe. Beide zijn door de Taalunie goed bevonden. Maar dat betekent nog niet dat er daarom buiten het dorp harder gereden mag worden dan 60 km per uur!

  28.

  Het bestuur is lang en breed bezig geweest met de aanschaf van een AED. Het is er uiteindelijk van gekomen, zeker na de berichtgeving in de NOS van 13 januari 2016! Maar nauwelijks hing het mooie ding er of er is een onverlaat mee aan de haal gegaan. Gelukkig is onze AED door oplettendheid van bewoners in Appelscha, via de politie, weer teruggekeerd op de muur van Et Legien.

  29.

  De toneelgordijnen hebben bovenaan een afwerklijst gekregen.

  30.

  De zonnepanelen blijken hun rendement op te brengen. Als de zon wat fanatieker zou willen mee werken…. , dan zal dat het vroedschap van de heren van de penningen een deugd doen.

  31.

  Bij de overgang van oktober naar november 2015 ontstond in een kleine bestuurlijke draaikolk een uiteenlopen van visies en daarmee een frictie. Mies koos voor het belang van Dorpsbelang en heeft haar bestuurszetel beschikbaar gesteld. De overige bestuursleden hebben dat gerespecteerd en geaccepteerd. Het secretariaat wordt zolang door overige bestuursleden waargenomen.

  32.

  In de hal is een boekenplank gerealiseerd. Gratis lenen, ruilen, toevoegen.

  33.

  Het hele verenigingsjaar door heeft het bestuur zich zo goed mogelijk bekommerd om het lief en leed rondom haar leden.

  34.

  Er is financiering aangevraagd via SODO voor de renovatie van de verwarming in het Dorpshuis. (SODO = Samenwerkende Overkoepeling Dorpshuizen in Ooststellingwerf). De bedoeling is om de verwarming in secties in te delen, zodat niet het hele gebouw hoeft te worden opgestookt als maar een enkele ruimte dienst hoeft te doen.

  35.

  In november maakte Philip duidelijk, dat hij zich niet herkiesbaar stelt in april en bovendien niet kan garanderen elke vergadering aanwezig te zijn.

  36.

  Vanaf dat moment leidde Maarten als vicevoorzitter de bestuursvergaderingen.

  37.

  Gerard, Roelof en Otto willen zich buigen over een “historisch archief”.

  38.

  Al vanaf november werd getracht een gesprek met de voorzitter van de Stichting Begraafplaatsen Oosterwolde en Fochteloo te regelen voor overleg over het klok-luiden en de klokkenstoel. Door omstandigheden werd dat naar het voorjaar verschoven.

  39.

  In november werd in goed overleg afspraken gemaakt tussen de Beheercommissie en de FC Fochteloo. Die afspraken zijn in een document vastgelegd.

  40.

  Voor de kleine ruimte (Marga), is een experiment aangegaan om dat te verwarmen met infrarood panelen. Een aantal weken geleden bleek dit mislukt: dat wil zeggen, dat de kosten aan energie en de aangenaamheid van de ontwikkelde warmte niet meer opwegen tegen het meenemen in het project blokverwarming.

  41.

  Oktober, Meine Duin gaf aan te willen aftreden als voorzitter en lid van de Beheercommissie, aan het eind van het kalenderjaar 2015. Omdat de vacature nog niet daadwerkelijk was ingevuld, werd dit verlengd tot eind maart 2016.

  42.

  De gemeente nodigde in oktober, voor zover we dat kunnen nagaan, alleen de “oudejaarsploegen” uit voor een informatieavond evenementenvergunningen. Dankzij de AC de Korhoenders konden wij die avond ook bezoeken.

  43.

  De navraag over de opbrengst oud papier leverde de volgende informatie op: op grond van de vroegere opbrengst “basisschool Fochteloo” is een percentage van 1.45% berekend van de huidige totale opbrengst. Dat wordt nu aan Dorpsbelang overgemaakt.

  44.

  Nobilis is een prettige buur gebleken. Het gezegde “beter een goede buur dan een verre vriend” bleek bewaarheid.

  45.

  Joke de Vries reageerde op de oproep van het bestuur om bestuursleden. Hoera.

  46.

  Een onderzoek naar de vervanging van de geluidsinstallaties viel erg duur uit. Het bestuur en de Beheercommissie beraden zich. Zou huren voor die enkele keren per jaar opwegen tegen koop met afschrijving in vijf jaar? Wordt vervolgd.

  47.

  Het dorpshuis is bekeken op vluchtwegen, veiligheid en BHV. Het beheer is niet gehouden aan super stringente wettelijke regels, zoals die gelden voor bijvoorbeeld theaters, bioscopen en evenementengelegenheden.

  48.

  2016 werd niet ingeluid met een nieuwjaarsreceptie van Dorpsbelang. Bij de samensmelting met de FC kwam het een en ander onvoldoende uit de verf. Daarvoor in de plaats was er een koffie-inloop-ochtend op 30 januari. Er was goede belangstelling met een serieuze inbreng naar tevredenheid van het bestuur.

  49.

  Jacqueline gaf aan het begin van dit kalenderjaar aan haar maatschappelijke horizon te willen verbreden in het Brabantse land. Daarmee en daardoor ontstaat een vacature dorpshuisbeheerder m/v per 1 augustus a.s..

  50.

  De toneelgordijnen van het dorpshuis Et Legien worden gereinigd en brandvertragend behandeld.

  51.

  Het breedbandfonds voor de financiering van glasvezelprojecten van de provincie Fryslân kwam na lang wachten en veel geduld van de grond. Op 29 februari 2016 kon eindelijk pas de eerste businesscases worden ingeleverd. Hoe zo opschieten ?

  52.

  Aha, op 26 januari 2016 reeds leverden de gezamenlijke penningmeesters het concept financieel jaarverslag 2015. Een superrecord. Gerard en Arnold waren zeer in hun nopjes met de ondersteuning van Rinus. Wij met hen.

  53.

  Zou de Eendracht, een energie-coöperatie”, iets kunnen betekenen voor het dorpshuis Et Legien. Dit wordt onderzocht.

  54.

  De oproep van de Gemeente, naar aanleiding van een motie van de Raad van 10 november 2015, voor eenmalige subsidie op flexibel aanvullende groenvoorzieningen/maaibeleid 2016 in Fochteloo, heeft het bestuur naast zich neergelegd.

  55.

  Op 4 april jl. was Dorpsbelang Fochteloo gastheer in Et Legien voor het overleg Gemeente versus Dorpsbelangen Fochteloo, Appelscha en Ravenswoud.

  56.

  De buitenvloer, de stoep tussen het gebouw Et Legien en het voetbalveld ondergaat een facelift, waar vorige week mee is begonnen. Ondanks het ontbreken van een Oranjefonds-donatie, is het samenwerkingsproject “verharding tussen Dorpshuis en de FCF” voortvarend door tal van vrijwilligers en onder deskundige leiding van Willen Goettsch aangepakt.

  NAAR INDEX


  Jaarverslag 2014 Dorpsbelang Fochteloo.

  Jaarverslag 2014 Dorpsbelang Fochteloo:

  Het bestuur van het Dorpsbelang Fochteloo bestaat momenteel uit de volgende personen.

  Philip Wijkamp (voorzitter)
  Roelof Pronk (Groen, Infra, archief en Sodo/Opo)
  Mies Meijer (secretaris)
  Gerard van Ingen (penningmeester, websitebeheer)
  Maarten Jeronimus (kontact persoon BHC en glasvezel werkgroep)

  Afgelopen jaar (2014) is er maandelijks vergaderd.

  Daarin zijn o.a. de volgende onderwerpen aan de orde geweest:
  • Algemene zaken.
  • Dorpshuis(onderhoud, activiteiten, beheer).
  • Jaarlijks overleg in oktober met Gemeente Ooststellingwerf.
  • FC Fochteloo, AC de Korhoenders en overige verenigingen.
  • Oud papier.
  • Financiële zaken, automatische incasso contributie.
  • Website, www.fochteloo.nl (Gerard).
  • Dorpsfeest 2014.
  • Mailinglijst van dorpsbewoners.
  • Activiteiten in het dorpshuis.

  Daarnaast is de beheerscommissie van Et Legien ook met diverse zaken bezig geweest zoals:
  • Zonepanelen / duurzaamheid (i.s.m. Gemeente en Provincie).
  • Onderhoud en beheer;(altijd wel wat te doen).
  NAAR INDEX


  Jaarverslag 2013 Dorpsbelang Fochteloo.


  Geplaatst op 22-04-2014.

  Jaarverslag 2013 Dorpsbelang Fochteloo:


  Het bestuur van het Dorpsbelang Fochteloo bestaat momenteel  uit de volgende personen.
  Frank Hofman (bestuurslid).
  Anneke Bakker (bestuurslid)
  Dries Aalbers (bestuurslid, dorpsfeest)
  Roelof Pronk (Groen, Infra en Sodo/Opo)
  Mies Meijer (secretaris)
  Gerard van Ingen (penningmeester, websitebeheer)
  Philip Wijkamp (voorzitter)


  Afgelopen jaar (2013) is er maandelijks vergaderd.
  Daarin zijn o.a. de volgende onderwerpen aan de orde geweest:
  Algemene zaken;
  Dorpshuis(onderhoud, activiteiten, beheer);
  Jaarlijks overleg in oktober met Gemeente ooststellingwerf;
  FC Fochteloo, AC de Korhoenders en overige verenigingen;
  Oud papier;
  Financiële zaken, automatische incasso contributie;
  Op poten zetten van het nieuwe bestuur, taken verdelen en uitvoeren;
  Website, www.fochteloo.nl (Gerard)
  Passeerstroken op de Knolle, Noord- en Zuideinde;
  Dorpsfeest 2014.


  Daarnaast is de beheerscommissie van Et Legien ook met diverse zaken bezig geweest zoals:

  Zonepanelen / duurzaamheid  (i.s.m. Gemeente en Provincie):
  Onderhoud en beheer;(altijd wel wat te doen).


  Philip Wijkamp.
  NAAR INDEX